Πολιτική βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ

 

 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
  • Η παρούσα πολιτική περιγράφει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «THE YOUNG QUILL ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (εφεξής καλούμενη «η Εταιρία»), η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί το Θέατρο Μπέλλος επί της οδού Κέκροπος 1 στην Αθήνα (εφεξής καλούμενο «το Θέατρο»). Ορίζει, επίσης, τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος της εταιρίας μας.
  • Η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στο Θέατρο παρέχει δυνατότητα λήψης και μετάδοσης εικόνας προς οθόνες προβολής και μηχάνημα καταγραφής.
  • Σκοπός λειτουργίας του συστήματος είναι η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού της Εταιρίας, των χώρων του Θεάτρου στους οποίους βρίσκονται το ταμείο του Θεάτρου και το ταμείο του κυλικείου αυτού, καθώς και των εμπορευμάτων του κυλικείου και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, μετά από εκτίμηση των επιπτώσεων στα δικαιώματα των υποκειμένων.
 2. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας
  • Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η Εταιρία έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΓΚΠΔ 2016/679, το ν. 4624/2019 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όπως η Οδηγία 1/2011 περί της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών.
  • Ειδικότερα, τηρεί την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης των υποκειμένων (ανάρτηση ειδικής ενημερωτικής πινακίδας σε ελληνικά με μνεία του ΓΚΠΔ, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, δημοσιοποίηση της παρούσας πολιτικής στην εταιρική ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα του Θεάτρου) και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.
 3. Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης
  • Το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης της Εταιρίας έχει εγκατασταθεί, κατά την αρχή της αναλογικότητας, μετά από εκτίμηση επιπτώσεων, για λόγους ασφαλείας εγκαταστάσεων, εργαζομένων, προστασίας προσώπων και αγαθών από αξιόποινες πράξεις. Σταθμίζοντας τα συμφέροντα που διακυβεύονται, η Εταιρία κατέληξε ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφαλείας και προστασίας προσώπων και αγαθών, στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.
  • Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των ιδιωτικής ζωής, η Εταιρία μας έχει μεριμνήσει ώστε το σύστημα βιντεοεπιτήρησης να μην προβαίνει στη λήψη και ειδική επεξεργασία (π.χ. μεγέθυνση, ειδική στόχευση, ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων». Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι κατά βάση σταθερές και μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).
 4. Βιντεοεπιτηρούμενοι χώροι
  • Οι χώροι του Θεάτρου που βιντεοεπιτηρούνται περιλαμβάνουν κάμερες παρακολούθησης, με καταγραφή, της κίνησης στην είσοδο του Θεάτρου και στο ταμείο αυτού, καθώς και της κίνησης στο κυλικείο του Θεάτρου. Τοποθετήθηκαν από ειδικό εγκαταστάτη σε κατάλληλα σημεία ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στους απολύτως αναγκαίους χώρους σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
  • Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες της Εταιρίας που στοχεύουν σε δρόμους και πεζοδρόμια, άρα δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο, δημόσιους χώρους στάθμευσης ή γειτονικά κτήρια. Η παρακολούθηση εντός των χώρων του Θεάτρου περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό χωρίς να λαμβάνεται εικόνα από χώρους αποδυτηρίων, τουαλέτες και τη σκηνή του Θεάτρου.
  • Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση και αξιολόγηση των εργαζομένων της Εταιρίας εντός του Θεάτρου. Οι κάμερες εστιάζουν στο εκάστοτε προστατευόμενο αγαθό και δη στο ταμείο του Θεάτρου και στο ταμείο και τα εμπορεύματα του κυλικείου του Θεάτρου.
  • Η λειτουργία των καμερών αυτών σε εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες εξασφαλίζει αυξημένη προστασία του Θεάτρου (π.χ. πρόληψη και απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως κλοπές εμπορευμάτων, βιαιοπραγίες, βανδαλισμοί, έγκαιρη διαπίστωση κακόβουλων ενεργειών) ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και των αργιών, οπότε και οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι.
 5. Δεδομένα βιντεοεπιτήρησης
  • Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποτελείται από ειδικό καταγραφικό μηχάνημα και δύο σταθερές κάμερες που λειτουργούν είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Το σύστημα καταγράφει την κίνηση στους επιτηρούμενους χώρους σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στον υπεύθυνο της Εταιρίας.
  • Σύμφωνα με το ν. 4624/2019, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται από την Εταιρία για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού της και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας αυτών.
 6. Διάρκεια αποθήκευσης
  • Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού σε ασφαλές μέρος περιορίζεται σε μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Στη συνέχεια τα δεδομένα διαγράφονται πλην της συνδρομής εξαιρέσεων (αξιόποινες πράξεις, παραβιάσεις ασφαλείας, αιτήματα διωκτικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών), οπότε διατηρούνται σε χωριστό αρχείο ως αποδεικτικό υλικό μέχρι του πέρατος της ποινικής διαδικασίας.
  • Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των 15 ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η προαναφερόμενη Οδηγία της ΑΠΔΠΧ. Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό εξουσιοδοτημένων χειριστών.
 7. Προστασία δεδομένων βιντεοεπιτήρησης
  • Τα μηχανήματα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, εγκατεστημένα σε ειδικούς χώρους, είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση ατομικών κωδικών πρόσβασης. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων.
  • Η Εταιρία ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.
 8. Δικαιώματα υποκειμένων
  • Ως υποκείμενο των δεδομένων, κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν. Μπορεί ακόμα να ζητήσει αντίγραφο του βιντεοσκοπικού υλικού υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο υπεύθυνος του Θεάτρου. Η αίτηση περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας και μνεία του νομικού λόγου που τα ζητά και των λοιπών στοιχείων (ημερομηνία και ώρα λήψης των εικόνων). Εφόσον το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή ως θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει να του χορηγηθεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής απαγόρευσης από την αρμόδια δικαστική αρχή.
  • Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από την Εταιρία και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Αν η Εταιρία διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης και να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.
  • Ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος.

Η Εταιρία προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης; 16.10.2023.