Πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρείας με την επωνυμία «THE YOUNG QUILL ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», εφεξής «Εταιρία», αποδίδει μεγάλη σημασία στη
σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική
Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Με τη χρήση των
ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε
ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν
εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε
υπηρεσίας μας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και
προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα
προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για
οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, αλλά και κάθε
ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των
δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στη διεύθυνση Κέκροπος 1,
ΤΚ 10558, Αθήνα και στο τηλέφωνο 2103229889. Η πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες
που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών
τις οποίες δεν ελέγχουμε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την
πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που
επισκέπτεστε.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας
Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που
μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας
αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν,
κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις
σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε
ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών
Δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η
προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε
Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, όπως εκτίθενται
κατωτέρω, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται.
i. Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Θεάτρου Μπέλλος
(https://theatrompellos.gr):
α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας,
γ) τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμά σας.
ii. Ως προς τις κρατήσεις εισιτηρίων για τις παραστάσεις στο Θέατρο Μπέλλος:
α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση).

4. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
i.Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Θεάτρου Μπέλλος
(https://theatrompellos.gr):
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους, όπως τα δηλώνετε κατά τη
συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας
επικοινωνίας.
ii. Ως προς τις κρατήσεις εισιτηρίων για τις παραστάσεις στο Θέατρο Μπέλλος:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ίδιους, όπως τα δηλώνετε κατά τη
συμπλήρωση της σχετικής φόρμας για την κράτηση των εισιτηρίων.

5. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία
τους.
i.Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Θεάτρου Μπέλλος
(https://theatrompellos.gr):
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία
εκδηλώνεται με την αποστολή του σχετικού μηνύματος επικοινωνίας. Μπορείτε να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
ii. Ως προς τις κρατήσεις εισιτηρίων για τις παραστάσεις στο Θέατρο Μπέλλος:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στο απαραίτητο αυτής για την εκτέλεση
σύμβασης της οποίας θα είστε συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι για την κράτηση εισιτηρίων για
να παρακολουθήσετε παράσταση στο Θέατρο Μπέλλος.

6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας ή/και είναι οι αποδέκτες
των Προσωπικών Δεδομένων σας;
i.Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Θεάτρου Μπέλλος
(https://theatrompellos.gr):

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της
Εταιρίας και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία ENARTIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που μας παρέχει υπηρεσίες web και email
hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε.
ii. Ως προς τις κρατήσεις εισιτηρίων για τις παραστάσεις στο Θέατρο Μπέλλος:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της
Εταιρίας και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Viva Services, που μας παρέχει υπηρεσίες αναφορικά με
τις κρατήσεις των εισιτηρίων.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα
σας;
Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει να τηρούν εχεμύθεια, vα μη στέλνουν σε τρίτους
Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρίας, να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016 (άλλως GDPR).

8. Πότε διαγράφουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, σύμφωνα με την οικεία
νομοθεσία, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή
εννόμων υποχρεώσεων μας.
i.Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Θεάτρου Μπέλλος
(https://theatrompellos.gr):
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται εφόσον παρέλθουν δύο έτη από το πέρας της
επικοινωνίας μας.
ii. Ως προς τις κρατήσεις εισιτηρίων για τις παραστάσεις στο Θέατρο Μπέλλος:
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται εφόσον παρέλθουν δύο έτη από την
παράσταση για την οποία προβήκατε στην κράτηση.

9. Ανταλλαγή πληροφοριών
Ο παρόν Ιστότοπος δε μεταβιβάζει και δεν κοινοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει προς
οποιονδήποτε εξωτερικό οργανισμό εκτός αν έχει προηγηθεί προγενέστερη έγγραφη
ενημέρωση και έγκριση από εσάς.

10. Είναι ασφαλή τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει
όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/
αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα
επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
i.Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το
δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Προσωπικά Δεδομένα σας
επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας,
το είδος των Προσωπικών Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα κοινολογούμε, πόσο
διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
ii.Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων. Αν διαπιστώσετε ότι
υφίσταται λάθος στα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για τη
διόρθωση των ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων σας και τη συμπλήρωση ελλιπών (π.χ.
διόρθωση ονόματος), ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
iii. Έχετε δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά
Δεδομένα σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς
επεξεργασίας.
iv. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας
ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παράσχει ή
να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
v. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να
περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η
εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
vi. Έχετε δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης/εναντίωσης στην επεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην
επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει
απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας,
αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του
δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους
σκοπούς επεξεργασίας.
vii. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας; Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα
σας, επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας,
διατυπώνοντας το αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας: στη διεύθυνση Κέκροπος 1, ΤΚ
10558, Αθήνα ή/και στο τηλέφωνο 2103229889. Κατόπιν της λήψης του αιτήματός σας, θα
σας σταλεί ειδική αίτηση προς συμπλήρωση, για τη διεκπεραίωσή του.

12. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1)
ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι
πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του
μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας
απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή
εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης
ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα
αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή
η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, έχετε
δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
(www.dpa.gr).

13. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

14. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων σας από εμάς;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, και εν γένει το
ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία
προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές
σχετιζόμενες με τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

15. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν
σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα
Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της
παρούσας και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να
γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας.
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε την 16/10/2023.